Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Platí od 1.11.2023 pro zájezdy z katalogů na rok 2023 a 2024

 

I. OBECNÉ PODMÍNKY

1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o., Masarykova 318/12, 602 00 Brno, zapsané v o.r. u KS v Brně, oddíl C, vložka 43 110.

2. Účastníky vztahů upravených těmito Všeobecnými smluvními podmínkami jsou zejména cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. a jeho zákazníci, kterými mohou být fyzické i právnické osoby (dále jen “zákazník “).

3. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi cestovní kanceláří RELAX ADRIATIC, s.r.o. a zákazníkem. Nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou „Storno a reklamační podmínky“. Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. k danému typu zájezdu/službě cestovního ruchu poskytuje.

 

II. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. RELAX ADRIATIC, s.r.o. působí na trhu služeb cestovního ruchu jako cestovní kancelář ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

2. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RELAX ADRIATIC, s.r.o. a zákazníkem vzniká uzavřením smlouvy, na některou ze služeb cestovního ruchu (dále jen služby), kterou cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. poskytuje nebo zprostředkovává. Smluvní vztah může vzniknout podepsáním smlouvy, potvrzením objednávky prostřednictvím emailu, SMS, osobně či telefonicky, nebo uhrazením zálohy či celé částky zákazníkem na účet RELAX ADRIATIC, s.r.o., Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. si vyhrazuje právo přijímat pouze písemné cestovní smlouvy.

3. V případě uzavření objednávky výše jmenovanými způsoby, zákazník stvrzuje, že objednávka/smlouva je pro něj i ostatní přihlášené osoby závazná, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami prodeje, uznává je a souhlasí s nimi za svou osobu i za ostatní osoby uvedené na cestovní smlouvě. Všeobecné smluvní podmínky jsou součástí cestovní smlouvy, jsou uvedeny v katalogu i na webových stránkách CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. Zákazník obdrží Cestovní smlouvu, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle doporučeným dopisem nebo emailem do CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. a uhradí zálohu na účet cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. do termínu platnosti rezervace.

Zákazníkem je rovněž osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře Cestovní smlouvu s cestovní kanceláři RELAC ADRIATIC, s.r.o. ve prospěch třetí osoby. Zákazníkem je i osoba, v jejíž prospěch byla Cestovní smlouva uzavřena či je zákazníkem i osoba, které byla Cestovní smlouva podstoupena. Smluvní strany sjednávají, že v případě uzavření Cestovní smlouvy zákazníkem ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle Cestovní smlouvy odmítne, bude plněno osobě, která Cestovní smlouvu uzavřela, nedohodne-li se cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. a zákazník jinak. Pokud zákazník uzavírá Cestovní smlouvu ve prospěch třetích osob, odpovídá cestovní kanceláři jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu/služby a předání potřebných informací.

4. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením Cestovní smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdu. V případě, kdy se údaje na Cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závaznými údaje uvedené na Cestovní smlouvě, potvrzené ze strany RELAX ADRIATIC, s.r.o.

5. Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejména u zájezdů na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto doplňující informace o zájezdu budou zákazníkovi upřesněny pracovníkem cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. po obdržení objednávky.

6. RELAX ADRIATIC, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za následky případných chyb či nepřesností v katalogu či na svých internetových stránkách. Změny služeb či nabídek jsou v nutných případech přípustné. Některé kapacity, které nejsou uvedeny v katalogu, najdete na internetových stránkách www.relaxadriatic.cz nebo www.relaxslovinsko.cz, nebo Vám je sdělí prodejci na požádání.

 

III. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Konečnou cenou služeb se rozumí cena, která je uvedena na Cestovní smlouvě a kterou potvrdí RELAX ADRIATIC, s.r.o. Ceny jsou cenami smluvními mezi RELAX ADRIATIC, s.r.o. na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH. Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. má nárok na zaplacení ceny za služby cestovního ruchu před jejich realizací. Zákazník je povinen uhradit při uzavření Cestovní smlouvy minimální zálohu ve výši 50 % z ceny zájezdu, případně jinou částku stanovenou RELAX ADRIATIC, s.r.o. Neučiní-li tak zákazník do data sjednaného v objednávce, má RELAX ADRIATIC, s.r.o. právo odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen zaplatit odstupné ve výši 50 % z ceny služeb. Doplatek celkové ceny služeb, která s nimi byla sjednána v Cestovní smlouvě, je povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v Cestovní smlouvě. Pokud cena za služby nebude v plné výši uhrazena před 30. dnem před realizací služby, má cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. právo od smlouvy okamžitě odstoupit, nárok na náhradu škody a ušlého zisku zůstává zachován. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen obratem uhradit 100 %, tudíž celkovou cenu zájezdu.

2. Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. má právo zvýšit cenu za službu, pokud dojde ke zvýšení cen za dopravu (zejména pohonných hmot a průjezdních poplatků) nebo směnného kurzu koruny použitého při výpočtu ceny služby o více než 10 %. Toto zvýšení cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. bezodkladně písemně oznámí zákazníkovi, který je v tomto případě do 5 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník neodstoupí, je povinen ve stejné lhůtě uhradit rozdíl ceny služby. Pokud nová cena za službu nebude v plné výši uhrazena, má cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. právo od smlouvy okamžitě odstoupit, nárok na náhradu škody a ušlého zisku zůstává zachován.

3. Voucher/poukaz na zájezd či službu vydaný CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. pro nákup zájezdu / služby cestovního ruchu se řídí podmínkami, které jsou na něm uvedené. V případě, že zákazník neuplatní voucher do doby jeho platnosti, je možné jeho platnost prodloužit nebo hodnotu voucheru odpovídající zaplacené částce zákazníkem do 60 dnů, po ukončení platnosti, vrátit (týká se pouze voucherů, kde je možnost finančního plnění v hotovosti). Hodnota voucheru je krytá pojištěním proti úpadku CK, a to do výše částky zaplacené zákazníkem. Vouchery lze uplatnit na nákup služeb z aktuální nabídky CK RELAX ADRIATIC, s.r.o.

 

IV. SLEVY

1. Slevy se poskytují ze základní, tzn. katalogové ceny za pobyt (neposkytují se z fakultativních služeb – autobusové dopravy, ze služeb zakoupených navíc, jako například z doplatku za stravování apod.). Veškeré slevy mohou být uplatněny pouze při rezervaci pobytu před uzavřením Cestovní smlouvy o zájezdu a nemohou být nárokovány dodatečně po uzavření Cestovní smlouvy o zájezdu.  Slevy dětem na přistýlkách jsou poskytovány dle věku dětí v pořadí od nejstaršího po nejmladší a současně děti nemohou být umístěny na základní lůžka v pokoji, pokud tato lůžka lze obsadit dospělými osobami. Podmínky poskytování slev pro děti jsou uváděny u jednotlivých ubytovacích kapacit v katalogu nebo na internetových stránkách. Rozhodující pro uplatnění těchto slev je dosažený věk dítě a počet dospělých osob ubytovaných společně s dítětem v pokoji. V případě, kdy dítě dosáhne věkové hranice pro poskytnutí slevy v průběhu zájezdu, bude cena účtována, jako by této hranice dosáhlo již před počátkem zájezdu.

 

V. REALIZACE SLUŽEB

1. Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. a zákazník vzájemně spolupracují při realizaci objednaných služeb cestovního ruchu.

2. Zákazník je zejména povinen poskytnout pravdivé a platné osobní údaje pro řádné zajištění služby, předložit požadované doklady, nahlásit z administrativních důvodů využívání některé ze služeb cizími státními příslušníky, zaplatit cenu za tyto služby, převzít dokumenty potřebné k identifikaci při využití některé ze služeb cestovního ruchu, řádně a včas se dostavit v případě dopravy s potřebnými dokumenty na sjednané místo odjezdu, řídit se pokyny pracovníků cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. nebo jimi pověřených osob a plnit jiné, z těchto podmínek vyplývající, povinnosti.

 

 

VI. ZRUŠENÍ A ZMĚNA SLUŽEB

1. V případě, že o nabízenou službu cestovního ruchu neprojeví zájem a neobjedná ji více než stanovený minimální počet zákazníku (35 zákazníků, pokud není uvedeno jinak), je cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. oprávněna službu zrušit, nejpozději však písemným oznámením odeslaným zákazníkovi 7 dnů před realizací služby. Zákazník má právo na výběr jiné služby z nabídky. Pokud si jinou službu cestovního ruchu zákazník nevybere, má nárok na vrácení všech plateb za zrušenou službu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkovi za zrušený zájezd/službu Voucher/Poukaz na zájezd či službu ve výši uhrazených finančních prostředků klientem.

2. V případě autobusových zájezdů je cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. oprávněna změnit smluvního autodopravce, který zajišťuje dopravu. Při změně dopravce se tak mohou změnit odjezdová místa a časy odjezdů z odjezdových míst a následné příjezdy do pobytových míst. Zákazníci mohou cestovat v autobuse ještě s jinými zákazníky, kteří cestují buď do stejného či jiného pobytového místa.

3. Nastanou-li okolnosti, které znemožní cestovní kanceláři RELAX ADRIATIC, s.r.o. realizovat zákazníkem objednané služby, je cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. povinna o této skutečnosti zákazníka informovat nejpozději do 5 kalendářních dnů před realizací služby. Zákazník bude zároveň informován o navržené změně, která se může týkat i ceny služby (viz. čl. III. odst. 2 ) a zákazník je povinen se k tomuto novému návrhu vyjádřit do 5 kalendářních dnů. Pokud se k novému návrhu ve lhůtě 5 kalendářních dnů nevyjádří nebo od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s novým návrhem souhlasí.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. III odst. 2 a čl. VI. odst. 3 má zákazník nárok na vrácení všech plateb za zrušenou nebo změněnou službu.

5. Změna cestovní smlouvy ze strany zákazníka bude provedena, pokud to bude možné. Pokud se jedná o změnu jména a příjmení, termínu zájezdu, změnu místa pobytu, typu ubytování nebo druhu dopravy je to považováno ze strany cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. za podstatnou změnu a zákazník je povinen zaplatit poplatek a to 300 Kč/osoba za každou podstatnou změnu.

6. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník Cestovní smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči cestovní kanceláři účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou Cestovní smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a manipulačního poplatku za změnu účastníka zájezdu ve výši 300,-Kč/osoba, případně úhrady dalších nákladů, které cestovní kanceláři v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, jež dle smlouvy využívala speciální nabídku, např. „dítě zdarma“, po termínu, do kterého bylo možné speciální nabídku uzavřít, není možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tyto speciální nabídky jsou po uplynutí doby vázány na konkrétní osoby a výhody z toho plynoucí nejsou převoditelné na jiné osoby, tzn. nový zákazník je v případě uplynutí slevové nabídky povinen doplatit cenu zájezdu a poplatek za změnu. Měl-li původní zákazník zakoupeno cestovní pojištění zprostředkované cestovní kanceláři RELAX ADRIATIC, s.r.o., nelze toto pojištění převést na nového zákazníka.

7. V případě ztráty komplexního odbavení (ubytovací poukaz) bude cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. účtovat poplatek 100 Kč za vystavení každého nového duplikátu. V případě změny na ubytovacím poukazu bude cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. účtovat poplatek 100 Kč v případě, že chyba na cestovní smlouvě byla ze strany provizního prodejce nebo zákazníka.

8. Provede-li storno 1 osoba ve dvoulůžkovém nebo vícelůžkovém pokoji, je/jsou povinna/i zaplatit zbývající osoba/osoby příplatek za jednolůžkový pokoj nebo doplatit neobsazená lůžka.

9. Pokud byla sepsána cestovní smlouva za celou skupinu, musí se její účastníci řídit následujícími podmínkami: při stornování jedné osoby, která je ubytována ve dvoulůžkovém pokoji, je druhá osoba, která pobyt nestornovala povinna doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo single use, případně musí být doobsazena do jiného dvoulůžkového pokoje na přistýlku. Pokud tento příplatek nebude uhrazen, tyto osoby nesplňují podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu a nemohou jí být poskytnuty služby ze strany CK RELAX ADRIATIC, s.r.o.

10. Cestovní kancelář je oprávněna provádět operativní změny v programu zájezdu, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Nepodstatné změny programu nezakládají právo zákazníka ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 obč. Zákoníku pro odstoupení od cestovní smlouvy bez úhrady odstupného. Pro vyloučení pochybností, změna letecké či dopravní společnosti, typu letadla/autobusu, hotelu stejné kategorie, trasy či změna pořadí navštívených míst se nepovažuje za podstatnou změnu zájezdu.

VII. STORNO

1. Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Cestovní smlouvy s RELAX ADRIATIC, s.r.o. (stornovat zájezd/službu). Toto odstoupení je povinen učinit zákazník písemně (doporučeným dopisem či emailem – potvrzeným pracovníkem CK RELAX ADRIATIC, s.r.o.), přičemž storno účasti na zájezdu je RELAX ADRIATIC, s.r.o. akceptováno pouze v případě, že je podepsáno zákazníkem, který svou účast na zájezdu stornuje. V případě odstoupení zákazníka (s výjimkou případu dle čl. III. odst. 2 a čl. VI. odst. 3) je zákazník povinen zaplatit odstupné v následující výši:

Do 90 dní před odjezdem………………1.000 Kč/osoba (i infant)

89 – 45 dní před odjezdem……………..20 %

44 – 30 dní před odjezdem……………..30 %

29 – 22 dní před odjezdem …………….45 %

21 – 15 dní před odjezdem……………..60 %

14 – 8 dní před odjezdem………………80 %

7 – 4 dny před odjezdem……………….90 %

3 – 0 dní před odjezdem nebo v případě, že klient zmešká odjezd………100 %

Odstupné je účtováno z celkové ceny zájezdu/služby. Částka za sjednané pojištění se klientovi nevrací. Odstupné hradí zákazník a je účtováno ze strany RELAX ADRIATIC, s.r.o. ihned. V případě, že klient na vlastní žádost změní termín pobytu a následně bude chtít zájezd stornovat, cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit individuální výši odstupného.

2. Pokud cílová země s místem pobytu zákazníka vyhlásí, že vstup zákazníka dané národnosti je podmíněn, buď předložením negativního testu na onemocnění Covid-19 nebo pobytem v karanténě, je zákazník povinen test či karanténu podstoupit na vlastní náklady. V případě, že bude zákazník chtít od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit, je mu cestovní kancelář oprávněna účtovat storno.

3. V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě pobytu v den uvedený na ubytovacím poukazu nebo zmešká odjezd zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu/pobytu či se nemůže zúčastnit zájezdu/pobytu v důsledku jím dodaných nesprávných nebo neúplných údajů v Cestovní smlouvě, nedodržením celních, pasových, devizových či jiných předpisů, nemá nárok na vrácení zaplacené finanční částky.

 4. V případě, že zákazník v průběhu čerpání služeb na základě svého přání zruší část zájezdu/služby či z vlastní vůle nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na vrácení peněz za tyto nevyčerpané služby.

 

VIII. POJIŠTĚNÍ

1. Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. je pro rok 2023 a 2024 pojištěna u Union Poisťovny, a.s. Číslo pojistky je 11-65166. Ceny zájezdů CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. zahrnují povinné smluvní pojištění CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. ve smyslu platného zákona č. 159/1999 Sb.  POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY CK RELAX ADRIATIC, s.r.o.

2. V katalogových cenách není zahrnuto cestovní pojištění.

3. Zákazníkovi je doporučeno sjednat si cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí, ať už v CK nebo jinde. Pokud tak neučiní a nastane-li pojistná událost, cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. není povinna hradit léčebné výlohy a náklady spojené s jeho léčbou (ubytování, stravu, lékařské úkony, proplacení dopravy a další lékařské služby a zákroky).

4. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije možnost uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK RELAX ADRIATIC, s.r.o., nese tak při nastalé pojistné události plně svou odpovědnost a s tím související náklady a rizika.

5. Vznikla-li cestovní kanceláři škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

 

IX. REKLAMACE

1. Pokud realizovaná služba neodpovídá popisu a zákazník není se službou spokojen, je zákazník povinen na místě informovat poskytovatele služby nebo delegáta nebo zástupce CK a problém řešit. Zákazník je povinen vyžádat potvrzení o neodpovídajících službách přímo na místě od poskytovatele služeb nebo od delegáta. Pokud není na místě delegát, je zákazník povinen se ozvat na NON STOP linky, které jsou uvedeny v pokynech na cestu, které zákazník obdrží před svým odjezdem. V případě, že není sjednána náprava na místě nebo nebylo možno kontaktovat příslušnou osobu či NON STOP linku, je zákazník o své stížnosti povinen informovat pracovníky cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. na pobočce, kde služby objednal, a to do 30 kalendářních dní po ukončení realizace služby nebo po svém návratu, byla-li služba realizována v zahraničí. Reklamace musí být zaslána písemně ve výše uvedené lhůtě. CK neodpovídá v žádném případě za informace, fotografie a popisy na internetových stránkách jiných prodejců zájezdů či služeb CK RELAX ADRIATIC, s.r.o.

2. Zákazník bere na vědomí, že uplatnění vady na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Včasné neoznámení vady na místě může být také důvodem ke snížení případné slevy nebo kompenzace.

3. Alternativní řešení sporů - V případě sporu vzniklého v souvislosti s Cestovní smlouvou má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u cestovní kanceláře poprvé. 

 

X. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI

Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky, léky a léčení v zahraničí.

 

XI. DALŠÍ PODMÍNKY

1. CESTOVNÍ SMLOUVA

Zákazník je povinen pečlivě vyplnit cestovní smlouvu tak, aby obsahovala veškeré požadované údaje (datum narození, kontaktní údaje, telefonní číslo, nástupní místo). Veškeré změny a doplňky cestovní smlouvy musí klient podat písemně. Pokud zákazník neuvede aktuální poštovní a mailovou adresu a telefonní číslo, neručí tak CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. za případné škody, které mu mohou vzniknout.

2. CESTOVNÍ DOKLADY

Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý zákazník je povinen si před odjezdem ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případě států, které při pozemní dopravě projíždí. Vízové formality si musí zajistit zákazník vždy sám ještě před vycestováním. Zákazník si je rovněž vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šesti měsíců.

Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme zákazníkům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá zastupitelský úřad ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

3. DALŠÍ INFORMACE O ZÁJEZDU A POKYNY K ZÁJEZDU

Další informace o zájezdu a pokyny k zájezdu, které jsou pro absolvování zájezdu nezbytné, poskytne cestovní kancelář zákazníkovi nejpozději 5-7 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření Cestovní smlouvy v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu předá cestovní kancelář zákazníkovi všechny nutné informace po uhrazení celkové ceny zájezdu. Pokud zákazník neobdrží další informace o zájezdu 5-7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se neprodleně kontaktovat prodejce. V opačném případě se má za to, že zákazník všechny nutné informace k zájezdu obdržel. Zákazník se zavazuje respektovat informace a pokyny cestovní kanceláře.

4. DÉLKA ZÁJEZDU

Délkou zájezdu se v katalogu rozumí počet dní, placenou službou je však počet noclehů. Námi nabízené kapacity může zákazník shlédnout v katalogu nebo na našich internetových stránkách. Uveřejněné fotografie je třeba však považovat za orientační, protože obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude pokoj nebo ubytovací zařízení vypadat. Případné rozdíly tak nemohou být zákazníkovi uznané v rámci jeho stížnosti.

5. SERVIS A SLUŽBY

Kategorizaci ubytovacích objektů dle počtu hvězdiček si stanovuje každá země samostatně, proto neexistuje jednotná metodika bodování. Může tak existovat značná rozdílnost v hodnocení ubytovacích zařízení oproti zvyklostem v ČR. Dle popisu v katalogu je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Vybavení jednotlivých pokojů je označeno zkratkami v katalogu, na cestovní smlouvě a ubytovacím poukazu. Vysvětlivky ke zkratkám je možné nalézt v katalogu, na webových stránkách či v pokynech na cestu. Typ pokoje BP – balkon park (neznamená, že je výhled do zahrady či parku, jedná se o výhled, který není orientován na moře). Typ pokoje BMS – balkon mořská strana (částečně zakrytý výhled orientovaný na moře, výhled může být zakrytý budovou, stromy či dalšími objekty). Typ pokoje BM – balkon moře (přímý či boční výhled na moře). Časný příjezd či časný odjezd zákazníka není důvodem k prodloužení užívání pokoje. Nárok na ubytování vzniká po předložení ubytovacího poukazu tzv. voucheru nejdříve po 14. hodině v den nástupu uvedeném na ubytovacím poukazu. Rozdělení konkrétních pokojů a ubytovacích kapacit náleží pouze do kompetence hoteliérů a majitelů ubytovacích kapacit, cestovní kancelář nemá na toto žádný vliv. Klient je povinen v den odjezdu vyklidit pokoj dle podmínek, které si určují jednotlivé ubytovací kapacity, nejčastěji je to však do 10. hodiny dopolední. V případě objednání přistýlky v pokoji nebo „denní místnosti“ v apartmánu, je potřeba mít na vědomí, že mohou být ve většině případů tvořeny rozkládacím gaučem, pohovkou nebo křeslem. Přistýlky nejsou plnohodnotným lůžkem, mají menší rozměr a nejsou vhodné pro dospělé osoby. Pokud je v pokoji umístěna přistýlka, dochází tak ke zmenšení volného prostoru v daném pokoji. Rovněž pak nemusí vybavení pokoje či apartmánu odpovídat počtu ubytovaných osob. Ubytovatel si vyhrazuje v případě ubytování menšího počtu osob, než pro které je určen zakoupený typ ubytování, ubytovat klienty v menším pokoji, bungalovu nebo apartmánu (např. při ubytování 2 osob mohou být klienti ubytovaní v pokoji, bungalovu nebo apartmánu pro 2 nebo 3 osoby místo původně zakoupeného ubytování pro 4 osoby). Parkovací místa u ubytovacích objektů obvykle nejsou součástí ceny a parkování se platí na daném místě.

Úroveň a rychlost služeb, které jsou poskytované personálem hotelů a jiných ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je tedy potřeba počítat někdy s menší zkušeností a určitou ležérností personálu. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími službami, první stravu může tedy klient obdržet nejdříve po 14. hodině a poslední nejpozději ve 12 hodin. V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená pouze na některé z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou. Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak - např. v hotelech s programem „all inclusive“ nebo „polopenze s nápojem u večeře“. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu „all inclusive“ jsou určovány vnitřními směrnicemi hotelu a zákazník s ními bude seznámen po příjezdu do hotelu zaměstnanci hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v dostatečném množství. Pokojový minibar není součástí „all inclusive.“ Bývá naplněn na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. Upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objednané stravy z důvodu pozdního příjezdu nebo časného odjezdu. Zmeškanou stravu nelze nahradit. V případě, že zákazník nečerpá jím zaplacenou stravu z osobních důvodů či z důvodu jeho absence v hotelu v době určené ke stravování, případně během výletu apod., nemá nárok požadovat náhradní stravování ani finanční kompenzaci. Současně upozorňujeme na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce musí vždy čerpat shodný systém stravování. Počtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v období před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu, sníženým výběrem bufetových stolů nebo se forma stravování může změnit na servírovanou. Stravování formou bufetu nebo all inclusive může být s ohledem na epidemiologické a hygienické nařízení změněno na servírované s obsluhou.

6. DOPRAVA 

Klienti jsou přepravování autobusy cestovní kanceláře nebo autobusy smluvních dopravců. Jedná se o autobusy s plnou výbavou (WC, bar, klimatizace, TV). Během cesty se konají pravidelné bezpečnostní a hygienické přestávky, kdy je možnost v autobuse zakoupit teplé i studené nápoje v Kč. Do autobusu si účastníci usedají dle zasedacího pořádku, který má u sebe průvodce nebo řidič a sdělí jim místa, které jim byly přiděleny. Cestující jsou povinni zasedací pořádek respektovat. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel. Před nástupem do autobusu se musí klienti nahlásit pracovníkovi CK, který má právo zkontrolovat jejich smlouvu o zájezdu a doklady o zaplacení. Přání klientů na usazení v autobuse musí klienti sdělit nejpozději týden před odjezdem, ideálně v době obdržení pokynů na cestu. CK může, ale i nemusí těmto přáním vyhovět. CK se snaží vždy maximálně vyhovět klientům v jejich přáních, ale bohužel to však není z důvodu množství požadavků vždy možné. V případě, že si klient přeje vybrat konkrétní místo v autobuse, je možné za poplatek 400 Kč/sedadlo. Pokud si přeje klient mít vedle sebe prázdné místo, je nutné uhradit celou částku za jízdenku, odvíjejícího se od daného zájezdu – tuto částku sdělí zaměstnanec CK na dotaz. CK si vyhrazuje právo, že i přes veškerou snahu nebude schopna zajistit sedadlo, které si klient přeje a připlatí si za něj. V takovém případě bude klientem zaplacená částka za konkrétní sedadlo nebo prázdné místo obratem vrácena na jeho účet.

V případě zájezdů s organizovanou dopravou, tzn. u zájezdů s autobusovou dopravou, nemusí doprovázet klienty delegát/technický průvodce při cestě do/z místa pobytu. Cestovní kancelář si vyhrazuje vypravit u autobusových zájezdů jakékoliv velké autobusy a to včetně mikrobusů. Klient nemůže odmítnout cestovat zvoleným autobusem nebo mikrobusem. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na zrušení vlastní autobusové dopravy a nahrazení ji dopravou od jiné CK nebo dopravce. Není nutné klienta o této skutečnosti obeznámit předem.

CK si vyhrazuje právo na zrušení nástupního místa, a to i pouze jeden den před odjezdem, v případě, že se přihlásily z daného nástupního místa méně jak 4 osoby. CK není povinna zajistit svoz. Dále si CK vyhrazuje právo klienty v průběhu cesty autobusovou dopravou tam či zpět přesadit do jiného autobusu a klientovi to nemusí být oznámeno při koupi dovolené, ale až v průběhu pobytu či cesty.

7. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Pokud nebudou zvláštní požadavky uvedeny na cestovní smlouvě a potvrzeny CK RELAX ADRIATIC, s.r.o., nelze na ně brát zřetel a jsou tak bezplatné. CK se bude snažit tyto požadavky splnit. Nepodaří‑li se tyto požadavky a přání zajistit, neexistuje na tyto požadavky právní nárok a nemůže tak být zákazníkovi přiznána kompenzace ani sleva. V případě ubytování jak skupin, tak jednotlivců nemůže CK zajistit, aby byly pokoje vedle sebe. Ubytování si rozděluje samotný ubytovací objekt a CK nemůže jejich rozhodnutí ovlivnit.

8. HLUK

V prázdninových letoviscích, zvláště během hlavní sezóny (1.6.-30.9.), se odehrává rušný noční život, který tak může způsobit i hluk, který naše CK není schopna nijak ovlivnit. To se také týká stavebních činností v okolí ubytovacích kapacit a blízkost silnic a magistrál, které rovněž není naše CK schopna ovlivnit a ani jim zabránit. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl daného ubytovacího zařízení umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi. Za těchto podmínek není možné v případě stížností či reklamací uznat slevu nebo kompenzaci.

9. HMYZ

V jižních zemích se může vyskytovat nepříjemný lezoucí i létající hmyz. Přes veškeré snahy hoteliérů tak s tímto hmyzem počítejte a vybavte se repelentními přípravky pro klidný spánek. CK nenese zodpovědnost za případně se vyskytující létající nebo lezoucí hmyz a případné zdravotní komplikace, které může hmyz zákazníkovi způsobit.

10. ČISTOTA OKOLÍ A POČASÍ

Cestovní kancelář nezodpovídá za počasí, změnu povětrnostních podmínek, čistotu moře a pláží, okolí ubytovacích kapacit a dalších okolností, které nemůže nijak ovlivnit. Rovněž není možné ovlivnit blízké okolí hotelů a pláží. Mimo území hotelů a ubytovacích kapacit se mohou vyskytovat nudistické a FKK pláže, za které nezodpovídá ani CK a ani ubytovací kapacita.

11. BAZÉN

Pokud je součástí ubytovacího zařízení bazén, je třeba brát v úvahu to, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Proto je nutné počítat s tím, že může být bazén nějakou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. V případě nařízení vlády dané země mohou být omezené či zcela uzavřené provozy jednotlivých bazénů či saun. Hotel si sám rozhoduje o věkovém nebo jiném omezení při návštěvě bazénů, saun nebo wellnessu. Může se tak stát, že některé bazény nebudou povoleny pro koupání dětí. Tato skutečnost pak není právně vymahatelná a není možné ji uznat ke kompenzaci.

12. ANIMACE

CK nemá v žádném letovisku české animace. Pokud jsou v daném hotelu pořádané nějaké animace, většinou se jedná o animace v chorvatském, německém či anglickém jazyce. CK rovněž nezodpovídá za úroveň animačních služeb.

13. FAKULTATIVNÍ VÝLETY A SLUŽBY CÍZÍCH POSKYTOVATELŮ

Delegáti cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. zprostředkovávají prodej výletů ve spolupráci s místní cestovní kanceláří, hotelem nebo jinou agenturou provozující a zprostředkovávající fakultativní výlety. Cestovní kancelář není pořadatelem těchto výletů, tudíž tyto služby nejsou součástí Cestovní smlouvy, a proto cestovní kancelář nemůže za jejich organizaci, průběh a kvalitu nést žádnou zodpovědnost. Některé výlety mohou být organizovány za podmínky daného minimálního počtu účastníků. Podrobné informace a rozšířenou nabídku výletů Vám podají delegáti ve Vašem hotelu v rámci informačních schůzek. Případné reklamace fakultativních výletů doporučujeme řešit přímo na místě s pořadatelem výletu. Ceny výletů prezentované před nástupem na zájezd jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. Aktuální nabídka fakultativních výletů vč. ceny je nabízena zástupcem cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. přímo v destinaci. Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace výletu nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných Cestovní smlouvou. Program výletu může být z objektivních důvodů změněn.

Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. neodpovídá za úroveň služeb, které si zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů služeb ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené. Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných v Cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. CK RELAX ADRIATIC, s.r.o. rovněž neodpovídá za škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. není v těchto případech dána ze zákona. 

Cestovní kancelář RELAX ADRIATIC, s.r.o. odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Cestovní kancelář neodpovídá ani za škody vzniklé v souvislosti s vízovými a jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států, ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní či jiné dopravy.

14. VÝHRADA ZMĚNY PODMÍNEK

Nabídku v tomto katalogu připravujeme s předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací služeb tak mohou nastat nové okolnosti, které mohou mít vliv na podmínky realizace zájezdu. CK si tak vyhrazuje právo na změnu údajů, které jsou uvedeny v tomto katalogu.

XII. MIMOŘÁDNÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zavedením protiepidemických či jiných mimořádných opatření může v průběhu zájezdu docházet ke změnám v rozsahu či v kvalitě sjednaných služeb. Může se jednat například k omezení souvisejícím s dopravou, k omezením služeb, zejména pak rozsahu a způsobu poskytování ubytovacích, stravovacích či dalších služeb, uzavření nebo omezení jednotlivých provozů hotelů, bazénů, sportovišť, pláží, atrakcí, animací, atd. Zákazník se rovněž zavazuje, že bude dodržovat veškerá opatření přijatá v souvislosti se zavedením protiepidemických nebo jiných mimořádných opatření (zejména nošení roušek, rozestupy mezi sebou, měření tělesné teploty, určeného počtu osob u stolu v restauraci, aktuální pravidla pro využívání pláží, bazénů, sportovišť, posiloven a ostatních doplňkových služeb), pravidla pro návštěvu památek a dalších atraktivit v dané destinaci, cestou do ní a z ní. Uvedená opatření a odchylky od sjednaných služeb nezakládají právo klienta a dalších cestujících osob, v jejichž prospěch byla tato cestovní smlouva uzavřena, na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody, imateriální újmy či právo na odstoupení od Cestovní smlouvy.

2. Cestovní kancelář je povinna informovat zákazníka o pasových a vízových požadavcích a také o zdravotních požadavcích pro cestu do destinace, avšak tato povinnost se váže na dobu před uzavřením smlouvy. Za následné změny nenese cestovní kancelář odpovědnost. Je však povinna o nich zákazníka informovat, a to nejpozději v pokynech před cestou.
(Cestovní kancelář není oprávněna ve výše uvedených případech pobyt zrušit pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti podle § 2536 ObčZ.)

XIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním svých osobních údajů a údajů ostatních osob uvedených na cestovní smlouvě pro potřeby společnosti RELAX ADRIATIC, s.r.o. po dobu 5 let. Tento souhlas je oprávněn kdykoli písemně odvolat.

2. Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost svým zveřejněním v síti poboček Cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o.

Práva a povinnosti stran této smlouvy se ode dne nabytí účinnosti zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí tímto zákonem.

 

V Ostravě dne 1.listopadu 2023

 

Dodatek ustanovení týkající se ochrany osobních údajů podle čl. 13 GDPR ve

všeobecných obchodních podmínkách cestovní kanceláře CK Relax Adriatic, s.r.o.

 

1. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

1.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

 

1.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 1.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

 

1.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

 

1.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo emailem zaslaným na e-mailovou adresu info@relaxadriatic.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

 

1.5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

 

1.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

 

1.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@relaxadriatic.cz

b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby,

jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

(i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.